Wapiti

De kracht van Vriendschap

Wat is sjamanisme?

Gebed, 
is spreken met Grote Geest,
de schepper van ´Alles Wat Is´,
vanuit de wetenschap,
dat wij als mens niet weten,
wat er tussen Hemel en Aarde plaatsvindt.

Het leven is zo immens divers,
dat onwetendheid, 
een misverstand is over de realiteit, 
en geen gebrek aan kennis.

De levensvisie van het sjamanisme onderwijst ons hoe we waarachtig kunnen leven, door de onzichtbare dimensie van de Hemel en de zichtbare dimensie van de Aarde in ons Hart met elkaar te verenigen. Het is een levensopvatting die geen cultuur, geen religie, geen principe, geen idee, niet één individu en geen enkele overtuiging veroordeelt. Alles en iedereen is uniek geschapen met geheel eigen talenten en kwaliteiten als een eigen waarheid, die als ´Leermeester´ kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze eigen (waar)wijsheid. Elke vorm van leven heeft een Ziel en verdient respect voor haar bestaan. Het is de Ziel die onze 'wezenlijke Ik' weergeeft. Hierdoor staat de Ziel even centraal als het lichaam in elke levenscirkel. De ziel is als energie eeuwig onze kern terwijl onze verschijningsvormen in elk leven verschillend zijn. In onze Ziel ligt in potentie de volledigheid van de allesomvattende Schepping opgeslagen, wat betekent dat we allemaal in staat zijn om ons te ontwikkelen naar het evenbeeld van onze schepper, Grote Geest. De veelzijdigheid aan 'krachten' in onze Ziel zijn een reflectie van de immense diversiteit van het leven. Het is een manier van 'Zijn', een manier van leven in volledige overgave en verbondenheid met de Natuur. Het is een wijze van leven waarbij we respect hebben voor de waarheid van elke levensvorm.
Groot Mysterie is de Oorspronkelijke Bron der schepping van waaruit alles onophoudelijke wordt gevoed. Het is een constante Bron van onvoorwaardelijke liefde. Groot Mysterie kan niet worden beperkt en is de schepper van God, die wij Grote Geest noemen. We spreken hier over twee verschillende ‘Hogere Krachten’, die individueel volledig, uniek en onafhankelijk van elkaar bestaan en tegelijkertijd onafscheidelijk zijn. Deze twee goddelijke krachten zijn gelijk aan onze Ziel en onze Geest, omdat we door hen zijn geschapen en door hen als hun kind worden gekoesterd, verzorgd en gedragen. Zoals Groot Mysterie niet te doorgronden is, zo geldt dat ook voor ons als ‘klein Mysterie’. Elk mens is uniek, dus enkel en alleen zelf in staat om het eigen potentieel te onderzoeken, waardoor we in staat zijn onszelf te ontwikkelen. 

Hoe minder grenzen je te bewaken hebt,

hoe meer vrijheid je geniet.


Het Sjamanisme is een levensvisie van vele oude culturen, met in het bijzonder die van de Indiaanse volkeren. Dit geloof omvat het gehele Universum, waarin elke vorm van leven een unieke plaats heeft zoals wordt weergegeven in 'The Circle of Life' van het Medicijnwiel. 
Indianen geloven dat alles wat leeft is bezield en een autonome en vrije rol heeft in het geheel der Schepping en dus bijdraagt aan de heelwording van elk individu en alle volkeren. Zij erkennen in alles wat leeft hun leermeester, waardoor zij de eigen Kracht van meesterschap in het Zelf kunnen ontwikkelen. Hierdoor levert ieder individu een verantwoorde en wezenlijke bijdrage in de ontwikkeling en schoonheid van het geheel. Het Sjamanisme richt zich in eerste instantie op de onzichtbare onbegrensde dimensie van Groot Mysterie. Dit wil zeggen dat deze verbeeldingswereld van het Hart een cruciale rol speelt in het leven van alledag. Het leven als mens op Aarde geeft bij elke stap die we zetten een bron aan ervaringen. Elke ervaring leert ons meer over ons Zelf en brengt het grote potentieel dat we hebben steeds beter in beeld, indien we ons Hart en onze belevingswereld eerbiedigen en het ons leven laten meebepalen. In wezen heeft alles wat we zien en bedenken een grote symboliek, die niet te bedenken maar alleen te aanvaarden is. Groot Mysterie oftewel de Hemel staat symbool voor ons Hart, dus ons gevoelsleven en onze intuïtie. Moeder Aarde staat symbool voor ons verstand, dus onze gedachtewereld en onze percepties. Als we spreken om Hemel en Aarde te verenigen, dan bedoelen we om onze denkwereld in evenwicht te brengen met ons gevoelsleven. 
Kinderen van indiaanse volkeren worden al vanaf de geboorte vertrouwd gemaakt met de onzichtbare kant van het leven. Zij beschouwen bijvoorbeeld de dieren als hun gelijke, waardoor ze in staat zijn om met hen te communiceren. De onzichtbare wereld heeft voor hen zoveel meer rijkdom, dat elke zichtbare stap op Aarde samenwerkt met hun innerlijke belevingswereld. Zij weten dat ze via die  verbeeldingswereld in contact staan met alle archetype aan krachten, die leven in Groot Mysterie. Indianen vragen hulp aan Grote Geest, de vader van alle schepselwezens op Aarde. Ook vragen ze hulp aan hun voorouders, waarvan ze weten dat zij over hen waken. Wanneer zij bijvoorbeeld een Adelaar zien houden ze halt, om zichzelf in staat te stellen zijn berichten waar te nemen. Hun aandacht en hun bewust-zijn zijn er dus op gericht om in elk dier, in elke wind, in elk mens, in elke ontmoeting en in elk avontuur de lessen te ontdekken die hen door Grote Geest worden geschonken.
Met de Natuur wordt de gehele schepping, alles wat we ons kunnen voorstellen en alles wat onvoorstelbaar is bedoeld. De Natuur betreft dus het gehele Universum. Deze visie is het geloof van elke indiaan, wat ook terug te zien is in hun manier van leven. Zij spreken over Hemel en Aarde als onze goddelijke Vader en Moeder, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een eeuwigdurend huwelijk. Deze verbinding is pure liefde, die ons laat zien dat liefde tijdloos, ruimteloos en grenzeloos is. Vader en Moeder zijn  autonoom met een eigen Ziel en tegelijkertijd niet los van elkaar te beleven. Via de 'Donderwezens' betuigt Vader zijn liefde aan Moeder waardoor zij de kwetsuren van haar lichaam kan genezen. Dit is onvoorwaardelijke liefde, die niet één mens veroordeeld als hij destructief is naar zichzelf en naar Moeder Aarde. Als Moeder Aarde haar lichaam heelt, kan het gebeuren dat mensendaarbij het leven laten. Dit leert ons dat we zelf mogen helen wat kapot is gemaakt, zonder aanziens des persoons.  Liefde is er en zal er altijd zijn. Dit wil zeggen dat we als mens recht hebben op een eigen leven en niet omwille van de liefde bij elkaar moeten blijven. Liefde tussen mensen zal altijd blijven, waar we ook gaan of staan. Deze vrijheid van 'Zijn' is ons allergrootste Goed. Ware liefde geeft elk ander mens de volledige vrijheid om het Zelf te onderzoeken en te ontwikkelen.

De realiteit van de denkwereld,
ligt verholen in de verbeeldingswereld.


Zij spreken over 'Mitakuye Oyasin', wat betekent dat we allemaal 'verwanten' zijn en met elkaar zijn verbonden. We komen allemaal uit dezelfde Bron, wat ons tot broeders en zusters maakt. Omdat elk van ons een andere horizon heeft kunnen op Aarde de verschillen onderling zeer groot zijn. Als we zeggen dat elke Ziel respect verdient en door haar eigen waarheid altijd een leermeester is voor anderen, dan spreken we over 'nederigheid'  en de kunst, om elke schakel van de cirkel te eerbiedigen door in die cirkel onze eigen plaats te respecteren. Dit geeft de gelijkheid aan van elk schepselwezen. Er is immens veel dat we niet kunnen zien en niet kunnen begrijpen en dit is nu juist zo bedoeld te zijn. Indianen bidden tot Grote Geest en richten zich tot de ‘Spirits’, als dank voor hun meesterschap. Zij erkennen elke Ziel als een leermeester die het beste in hen naar boven haalt, te weten het eigen meesterschap. Als Ziel leven we in Groot Mysterie, tot wanneer we besluiten om naar de Aarde op onderzoek te gaan als een reis om het Zelf te gaan her-ontdekken. Wanneer we onze ontdekkingsreis hebben volbracht gaan we weer terug naar ‘Huis’. De ontdekkingsreis die we gaan ondernemen is erop gericht om door de vele lessen die we krijgen voorgeschoteld het Zelf te leren kennen, te ontwikkelen en om vervolgens het groter geheel te dienen en bij te dragen aan de vrede tussen alle individuen en alle volkeren. Elk Schepselwezen is uniek en autonoom wat betekent, dat elke Ziel zich dient te onderscheiden van anderen om zich te kunnen  ontwikkelen. Grote Geest heeft voor elke Ziel een Goddelijk plan. Vanuit de Bron worden wij naar de Aarde begeleid om daar een stoffelijk lichaam te krijgen van Moeder Aarde. Dit lichaam is het vervoermiddel van onze Ziel. Onze stoffelijke verschijningsvorm is volledig aangepast en afgestemd op de lessen die we te leren hebben en de taak die we te vervullen hebben. Hieruit vloeit een verantwoordelijkheid en de wijsheid voort, dat het stoffelijk leven op Aarde een bedoeling heeft. 

Achterhaal jouw illusie,

want het is een talent,

wat je kracht zal geven,

zoals alleen jij die hebt.


Het leven vraagt ons om haar te onderzoeken omdat Zij ons zoveel liefde te schenken heeft, waardoor we ons niet alleen en eenzaam voelen tijdens het zware proces van innerlijke groei.  Zij vraagt ons juist om die reden op onderzoek te gaan, zodat we de vele wonderen die ze voor elk mens heeft en geeft weer gaan opmerken. Zij is niet voor niets onze Moederplaneet. Het leven is een ontdekkingsreis, waarbij de vele avonturen een zogenaamd naslagwerk vormen om te onderzoeken. Avonturen zijn belevenissen die als ervaringen worden opgeslagen in onze Ziel. In onze Ziel liggen alle ervaringen van alle levens opgeslagen. Elke ervaring vormt in wezen onze persoonlijke akashakronieken. Elke keer als we een ervaring herbeleven en deze onderzoeken, groeien we dichter naar onze ware Zelf. Door dit innerlijk onderzoek vergaren we wijsheid en worden we  ons de ware bedoelingen van het leven bewust. In wezen zijn we Goddelijke creaties in een stoffelijk lichaam. We zeggen vaak dat schijn bedriegt en dat heeft te maken met de manier waarop we tegen het leven aankijken, dus met welke ogen of door welke bril we kijken. Onze stoffelijke ogen zijn goed en gemaakt om de zichtbare wereld op Aarde te aanschouwen en staan in contact met ons verstand. Ons geestesoog is ons derde oog, die is gemaakt om naar de onzichtbare wereld binnen in onszelf te kijken en die in contact staat met ons Hart. Het Hart is Groot Mysterie, de Bron van al het leven.   
Al vanaf onze geboorte  is het web van ons leven geweven, wat wil zeggen dat alles is voorbestemd om plaats te vinden en dat toeval niet bestaat. Grote Geest heeft zicht op elk Goddelijk plan en zal als een ware Vader elke leermeester ons pad laten kruisen, waardoor we in staat zijn onze bestemming te bereiken. Elke ervaring, hoe pijnlijk en ogenschijnlijk kwetsend deze ook moge zijn is bedoeld om ons dichter bij onszelf te brengen. Elk mens, elk dier en ga zo maar door is een leermeester en een Bron van wijsheid. De keuze is aan onszelf om te vertrouwen op een ‘Hogere’ Kracht die ons liefheeft en vanuit pure liefde wil leiden. We dienen daarvoor ons Hart open te stellen omdat de energie van liefde alleen daar ontvangen en gevoeld kan worden. Via het Hart zijn we in staat om met elke levensvorm te communiceren, het zal alleen anders gaan dan dat we gewend zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld van het Stenen Volk eeuwenoude wijsheid verkrijgen, als we stil durven zijn en geloven dat elke steen is bezield, dus leeft. Ook al zijn we het ons niet bewust wat onze bestemming is, de weg die we bewandelen zal er ons naar leiden door de onvoorwaardelijke begeleiding die we op elk moment van de dag krijgen. Geen enkel mens is zich bewust van zijn of haar uiteindelijke bestemming. We hebben namelijk geen uiteindelijke bestemming omdat er geen einde bestaat. We hebben allemaal vele talenten en deze talenten zijn onze bestemmingen. Vanaf onze geboorte zijn deze talenten bezoedeld geraakt omdat we ons moesten aanpassen aan de vele gevestigde orden om ons heen. Deze talenten hebben we als kwetsuren verborgen en verbannen naar het donkere onderbewustzijn binnen in onszelf. Naarmate we ons steeds meer bewust worden zal het grote potentieel van onze ware Ik dichterbij komen, zodat we elk talent en elke kwaliteit gaan zien en gaan voelen in het licht van ons bewustzijn.

Als we loslaten,

waaraan we vasthouden,

zijn we vrij.